ترجمه مقاله ISI پزشکی

نتایج اصول بخش نتایج شامل دو بخش اساسی است ، یعنی ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج. نتایج کلیه روشهای مورد استفاده باید بصورت منظم و منظم تهیه شود. نتایج را به صورت متن ، جداول یا نمودار ارائه کنید ، اما داده های مشابه را در بیش از یک تکرار نکنید. خواننده حق دارد داده های خود را به ترتیب منطقی ارائه كند ، كه شاید این ترتیب نبوده كه در آن كار انجام شده باشد. نتیجه ای را برای روشی که در “مواد و روش” ذکر نشده است بنویسید. نتایج باید به روشی واضح و بدون ابهام نوشته شود [5] ، [6] . اگر داده های عددی مشخص برای پشتیبانی از این تعداد وجود دارد ، از استفاده از اصطلاحات نامعین ، به عنوان مثال ، بیشتر ، برخی ، احتمالاً و غیره خودداری کنید. فقط باید به نتایج مرتبط (مربوط به هدف مطالعه) اشاره شود. توجه خواننده را با نتایج بی ربط منحرف نکنید. تجزیه و تحلیل نتایج برای به دست آوردن اثبات عینی یا در غیر این صورت فرضیه مندرج در مقدمه باید از تجزیه و تحلیل آماری استفاده شود. در مطالعات تطبیقی ​​، هر مقایسه باید با ارزیابی آماری خاص خود ارائه شود. در علم شیء اندازه گیری دقیق است. گالیله گفت: ” آنچه قابل اندازه گیری است را اندازه گیری کنید و آنچه را که غیر قابل اندازه گیری است ، قرار دهید “. در علوم بیولوژیکی ، تمام اندازه گیری ها ناکارآمد هستند. تنها راه برای توصیف این تنوع استفاده هوشمندانه از آمار است. http://tinyurl.com/wap3p9m https://rebrand.ly/94tr5nc https://bit.ly/2y3Fzgl https://xip.li/Xp8Rif https://is.gd/Qk9SIj https://v.gd/jxtdg5 https://v.ht/jYIG9 https://u.nu/wp597 https://clck.ru/MwA2s http://ulvis.net/Fg2a https://cutt.ly/CtVH4DU https://shrtco.de/AUmQd http://tny.im/suVCH منبع : https://1da.ir/49McV ترجمه مقاله ISI پزشکی

ایندکسر