خدمات ترجمه تخصصی مقاله tagged posts

انتخاب خدمات ترجمه تخصصی

در تابستان سال جاری ، 10 عنوان از پرفروش ترین انتخاب خدمات ترجمه تخصصی کتاب های کودکان در انتشارات سروش ارائه شد. انتشارات سروش ، در گروه سنی کودکان و نوجوانان ، شامل پرفروش ترین کتاب های خود است. “واقعاً درست بخورید” ، مجموعه 5 جلدی “نیکلاس کوچک” ، مجموعه 4 جلدی “آدامس” ، مجموعه 2 جلدی “کلاه های هتل” ، “دکمه های مخصوص گربه ها” ، “لباس های پر شده” ، “به من بگویید هالهالی” و در گروه سنی نوجوان ، او کتابهای نه به خصوص مرغهای لاس دار ، افسانه های صحرا و آخرین نامه آبی را توصیه می کند...

Read More