قانون جذب و بازاریابی شبکه ای tagged posts

قانون جذب و بازاریابی شبکه ای

قانون جذب و بازاریابی شبکه ای – آیا آنها با هم می روند؟

وقتی قانون جذب می آید ، دو نوع افراد وجود دارد: مؤمنان و غیر مؤمنان. با قانون رسمی چطور به خواسته هایمان برسیم؟ غیر مؤمنان حقایق را نمی دانند به همین دلیل تصمیم می گیرند باور نکنند. مؤمنین از طرف دیگر حقایق را می دانند و قدرت قانون جذب را از اول تجربه می کنند.

چگونه قانون جذب می تواند کار کند؟ همه چیز نوعی لرزش از جمله انرژی است. “ما همان چیزی هستیم که فکر می کنیم” یک نقل قول بسیار معروف است...

Read More