مجوز کسب و کار tagged posts

در عرض ۴ روز مجوز کسب و کار بگیرید!

[ad_1]

پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان است که تمام دستگاه‌هایی که برای شروع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می‌شوند تا متقاضی شروع کسب و کار بتواند تمام کار‌های لازم را در همان یک ساختمان پیگیری کنند.

اگر شما هم به فکر راه اندازی کسب و کاری مفید در این شرایط بحرانی افتاده اید باید بدانید تا قبل از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کارها، حدودا 3 ماه باید درگیر کسب مجوز طی 8 مرحله می‌شدید.
اگر بخواهیم به مراحل اخذ مجوز کسب وکار‌ها بپردازیم باید به 8 مرحله...

Read More